ลูกค้าสามารถสมัครประกันแบบไม่อยู่ต่อหน้าตัวแทน 
ผ่านระบบ Advisor Zone Remote Selling
สะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามข้อกำหนด คปภ.

                         ผู้สมัคร เตรียมเอกสาร 3 รายการให้ตัวแทน ได้แก่

                         1. ภาพถ่ายเซลฟี่
                                     2. รูปถ่ายบัตรประชาชน เขียนยืนยันความประสงค์ซื้อประกัน                        
3. รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่ ยืนยันความประสงค์ซื้อประกัน
เว็บสำเร็จรูป
×